فرم ثبت شکایات
محل اشتغال
نوع ارتباط با دانشگاه
جنسیت
تحصیلات
سن
تاریخ مراجعه
لطفا حوزه مورد نظر را انتخاب نمائید:
نام واحد مورد نظر را انتخاب فرمایید:
برای چه کاری مراجعه کرده اید ؟
درصورت و جود شکایت با ذکر مورد مرقوم فرمایید.
لطفا نظرات و پیشنهادات خود را جهت اصلاح امور مرقوم فرمایید.
نام و نام خانوادگی
تلفن تماس
پست الکترونیکی